Categoriearchief: lezing

Matthäus Passion

Donderdag  5 maart 2020, 14.30-16.30 uur
Glorieuxpark, Geldropseweg 170, Eindhoven

Spreker: Ad de Keyzer

Waarom is de Matthäus- Passion toch zo ongekend populair in Nederland? Zowel musici als luisteraars horen “in dit muziekstuk de geestelijke ruimte waarin ‘geloof’, ‘transcendentie’ en ‘God’ hun plaats hebben”, zegt Bach-kenner Ad de Keyzer. Hij publiceerde onlangs een boek over Bachs grote Passie.   De Keyzer neemt niet alleen de muziek serieus, maar ook de tekst van de achttiende-eeuwse piëtistische tekstdichter Picander. 

Hij plaatst de tekst van de Matthäus-Passion in de context waarvoor deze gedacht is: de liturgie van Goede Vrijdag. De Matthäus is dan ook geen dramatische voltrekking van de tekst, zoals een opera, maar een liturgische. De rituele voltrekking van de tekst heeft tot doel dat de hoorders van het woord  zich dit woord daadwerkelijk  eigen maken.

Dit is in Bachs Matthäus-Passion goed te herkennen op de zeventwintig momenten waarop de evangelietekst onderbroken wordt door recitatieven, aria’s en koralen.

Dr. Ad de Keyzer (Wetenschappelijk medewerker Titus Brandsma Instituut, Nijmegen en Stafmedewerker Zusters van JMJ in ‘s-Hertogenbosch) en geeft vele cursussen op het gebied van liturgie, ook over de Matthäus-Passion.

Op YouTube vindt u deze korte documentaire
over zijn lezing:
Ad de Keyzer over de Matthäus Passion

Wat betekent Ramadan voor moslims en wat kan het betekenen voor anderen?

Woensdag  1 april 2020 om 14.30 -16.30 uur
Glorieuxpark, Geldropseweg 170, Eindhoven

Spreker: Dr. Mohamed Ajouaou

De vastenmaand Ramadan is voor moslims een heilige maand en behoort tot de hoogtijdagen binnen de islam.

Het vasten behoort tot de vijf religieuze zuilen van het islamitische geloof. De vastenmaand heeft globaal gezien drie aspecten: een spiritueel-, een ritualistisch- en een sociaal aspect.
Bij het spirituele aspect wordt geoefend in toepassing van waarden en deugden als zelfbeheersing, geduld, verdraagzaamheid en betrokkenheid bij de medemens. Het ritualistische aspect gaat over de religieuze normen voor een geldig vasten, zoals het aanpassen van het eetpatroon, het vieren van bijzondere dagen tijdens Ramadan (zoals nacht van al-kadr), het verrichten van extra (nacht)gebeden en het geven van aalmoezen gedurende of een aalmoes ter afsluiting van de vastenmaand.
Daarnaast heeft de vastenmaand als derde aspect een sterk sociaal karakter. Deze maand is de maand van het samen zijn.
Zo is bijvoorbeeld samenkomst van familie en vrienden bij de iftar, het afbreken van het vasten, een sociale norm. Familiebanden krijgen extra aandacht door elkaar te bezoeken, te bellen, te schrijven of gewoon in gedachten te hebben. Ook manifesteert het sociale karakter zich in het denken aan en helpen van minder bedeelden. Kortom: de traditie van het vasten kan ons veel leren. 

Het vastenmaand Ramadan wordt aan de andere kant niet zelden geassocieerd met enkele maatschappelijke spanningen en misverstanden. Denk aan toename van consumentisme of sociale druk op niet-vastenden enzovoort. 

 Dr. Mohamed Ajouaou, theoloog en universitair docent islamitische theologie aan KU Leuven en VU Amsterdam gaat op deze en meer aspecten van het vasten in.

Op internet kunt u al kennisnemen van zijn website:
www.mohamed-ajouaou.nl

Jongeren en kerk

Woensdag 8 januari om 14.30 -16.30 uur
Glorieuxpark, Geldropseweg 170, Eindhoven

Spreker: Rachel van Andel

Ds. Rachelle van Andel (28) werkt als vernieuwingspredikant in Eindhoven en studentenpastor in Maastricht.

In een internationale en dynamische omgeving onderzoekt zij vanuit de praktijk hoe je vandaag de dag kerk kunt zijn. Het bouwen van relaties, sociale rechtvaardigheid, spiritualiteit en community building staan voorop in haar werk. In haar lezing neemt ze u mee in de praktijk van het werken met jongeren, en onderzoekt ze samen met u wat intergenerationele solidariteit zou kunnen betekenen en hoe de kerk er in de toekomst uit zou kunnen zien. 

Dit is op internet over Rachelle te vinden:
Rachelle van Andel, Dominee, Author at New Connective

Over leven en werken van de apostel Paulus

Spreker: Joop Smit

Woensdag 4 december 14.30 -16.30 uur
Glorieuxpark, Geldropseweg 170, Eindhoven

Dr. Joop Smit  (Augustijn)   studeerde   exegese    in  Nijmegen, Rome  en  Jeruzalem. 

Hij was vele jaren docent aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. In 1987 promoveerde hij op het proefschrift Opbouw en gedachtegang van de Brief aan de Galaten en verduidelijkte hij in de serie “Belichting van het bijbelboek’ Brief aan de Galaten. In 2000 publiceerde hij About the Idol offerings. Rhetoric, Social Context and Theology of Paul’s Discourse in First Corinthians  8:1-11;1
In tal van publicaties maakte hij de bijbel voor een breed publiek toegankelijk.
Hij  schreef   de  laatste   jaren  vier   boeken   over   de evangelisten.

Zijn   werken   worden   door predikanten, priesters en catecheten  zeer gewaardeerd. Zijn  laatste  boek    is  een  studie   over    het  Onzevader  gebed.
Zijn   lezing   over   Paulus  is  een boeiende  ervaring.

De spiritualiteit van Vincent van Gogh

Woensdag 6 november 2019 om  14.30-16.30 uur
Glorieuxpark, Geldropseweg 170, Eindhoven

Spreker: Peter van Overbruggen

Pas rond 1880 besloot Vincent van Gogh om kunstenaar te worden. Daarvóór had hij het voornemen gehad om als predikant in het voetspoor van zijn grootvader en vader te treden.
Opgegroeid in een godsdienstig milieu intrigeerde de religie hem mateloos. Een theologiestudie in Amsterdam brak hij echter na korte tijd teleurgesteld af.
Vervolgens was hij van 1878 tot 1880 werkzaam als prediker bij de mijnwerkers in de Borinage. Vincent stond daarbij een sociaal christendom voor en liet zich o.a. inspireren door ‘De Navolging van Christus’ van Thomas a Kempis.
Zijn Waalse leidinggevenden keurden echter zijn praktische en fanatieke vertaling van het christendom naar hulpvaardigheid af en stuurden hem weg.
Later zou Vincent in zijn werk als kunstenaar én in zijn vele brieven zijn ‘spiritualiteit’ op een andere manier gepassioneerd tot uitdrukking brengen.  

Drs. Peter van Overbruggen is in 1947 geboren in Nuenen. Na zijn studie theologie en Nederlands was hij 35 jaar verbonden aan het Eindhovense Augustinianum als docent, conrector en plaatsvervangend rector.

Hij schreef een boek over ‘250 jaar pastorie & Van Goghhuis Nuenen’ en publiceert in diverse tijdschriften over cultuurhistorische, maatschappelijke en religieuze onderwerpen.
Hij is o.a. voorzitter van de Stichting Kunstfonds Vincentre Nuenen, lid stuurgroep gidsen Vincentre en bestuurslid Stichting Knippenbergprijs Brabant. Hij geeft voordrachten over uiteenlopende Van-Goghthema’s.

Over Marta en Maria

Spreker: Hans van Reisen

Woensdag 2 oktober om 14.30 -16.30 uur
Glorieuxpark, Geldropseweg 170, Eindhoven

Luisteren of kopjes wassen? 
Met Jezus op bezoek bij Marta en Maria (Lucas 10,38-42).
Het evangelieverhaal over Jezus’ bezoek aan Marta en Maria is maar kort en  misschien wat onbekend: in (rooms-)katholieke kerken krijgt deze episode op zondag maar eens in de drie jaar de volle aandacht, telkens midden in de zomervakantie.
Dat was ook dit jaar weer het geval, op 21 juli.
Nu bijna iedereen weer thuis is teruggekeerd, gaan we dit vakantieverhaal nog eens wat zorgvuldiger met elkaar bekijken en bespreken. We doen dat met een augustijns perspectief.
Twaalf keer heeft Augustinus (354-430) dit evangelie van toelichting voorzien. In zekere zin vormt dit evangelieverhaal een dunne draad in zijn leven. Zijn uitleg is zoals zo vaak vol verrassingen.

Hans van Reisen, studiesecretaris van het Augustijns Instituut te
Utrecht, heeft daarover het een en ander uitgezocht.
Graag deelt hij zijn ontdekkingen met belangstellenden.

Na afloop van zijn voordracht is er ruimte voor gesprek en laten we – bij voldoende tijd – Augustinus zelf aan het woord door van hem een preek te lezen (niet in het Latijn, maar in Nederlandse vertaling) en met elkaar te bespreken.
Rond de bijeenkomst is er een boekentafel van het Augustijns Instituut waarop alle verkrijgbare vertalingen van Augustinus ter inzage liggen en desgewenst kunnen worden aangeschaft
Tegen contante betaling of op rekening; geen cadeau- of boekenbonnen.

4G Op Pelgrimspad

“Stiltewandeling met mystieke momenten in de natuur”

Begeleiding: Theo v.d. Elzen, pastoraal theoloog.

Elke eerste vrijdagmiddag van de maand
van 14.00 – 16.30 uur

Mystiek is de eenheidservaring met de werkelijkheid. Ook in de geschapen werkelijkheid in Gods vrije natuur is God te vinden. In de  Inleiding gaan we uit van mystieke  teksten  van Franciscus van Assisi (1182-1226), zen-vrouw Zukui Jifu ( 1605- 1672) en Dag Hammerskjold ( 1905-1961).                              

Data:
in 2019:  6 sept, 4 okt, 1 nov, 6 dec.
in 2020:  3 jan, 7 feb, 6 mrt, 3 apr, 1 mei,
5 juni, 3 juli, 7 aug.

Plaats: Kerkwijkcentrum Tongelre, ’t Hofke 153 AK Eindhoven ( huis links naast de Martinuskerk). 

Tijdstip:
14.00-14.30:  Inleiding: Wat is mystiek en het verloop:  wandeling , meditatieve tekst en meditatie.
14.30-15.30: Stiltewandeling door Groendomein Wasven:  start Beukenlaantje ’ t Hofke.
15.30-16.30: Nagesprek in kerkwijkcentrum Tongelre.

Kosten: geen, behalve eigen consumpties.

Info/ opgave:
Ruud Aalders, apraalders@onsneteindhoven.nl
tel 040-2448611
of Theo v.d. Elzen, elzen17@xs4all.nl