Beleidsnota

Jaarverslag 2022 en beleidsnota  2023  
Stichting Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven

Jaarverslag 2022

Het jaar 2022 begon nog steeds in corona sfeer, maar dat was gelukkig slechts van korte duur.

Vanaf eind februari konden we weer normaal onze vieringen houden. De wekelijkse corona- editie van de Kerk-krant stopte en we konden na enige weken zelfs weer samen koffie drinken in de refter. We hebben corona als Geloofsgemeenschap goed overleefd. Het bezoekersaantal had onder de lange periode zonder vieringen wat geleden, maar in de loop van het jaar haalden we toch bijna weer onze oude aantallen. De Vrienden-bijdragen waren eveneens terug gelopen, maar lieten in de loop van het jaar herstel zien.

Bestuur

Medio dit jaar is een enquête uitgezet onder onze kerkbezoekers en lezers van de Kerk-krant. We hebben 28 reacties mogen ontvangen. Deze zijn getotaliseerd en met een samengevat verslag gepubliceerd in de Kerk-krant. De globale mening mag positief genoemd worden.

In oktober is op initiatief van de Raad van Toezicht een bijeenkomst georganiseerd onder leiding van Ari van der Zon om over ons toekomstig beleid te praten. De uitkomsten van deze bespreking zijn in het bestuur aan de orde geweest en zullen verwerkt worden in ons beleid voor de komende jaren.

We hebben dit jaar tweemaal vergaderd met de Raad van Toezicht, waarin naast de gebruikelijke bespreking over jaarverslag en jaarrekening, met name over het beleid is gesproken. Met de coördinatoren van  de werkgroepen is eveneens weer vergaderd.

Liturgie/pastores

  • In de viering van 22 mei 2022 heeft Lewis zijn eerste Communie gedaan. Johan Wolbrink had een mooie viering georganiseerd met een groot aantal familieleden van Lewis.
  • Op 28 augustus hebben weer een mooie viering gehad vanwege het Augustinusfeest, samen met onze voorgangers. De paters Augustijnen waren voor deze viering uitgenodigd.
  • Op Sacramentsdag is op initiatief van Marleen voor de viering een ontbijt georganiseerd in de refter, wat erg werd gewaardeerd.
  • Met Allerheiligen/Allerzielen hadden we de jaarlijks herdenking van onze overledenen, waarvoor de familieleden werden uitgenodigd.
  • Louis Mulder osa heeft aangegeven graag af en toe voor te willen gaan in onze vieringen.

Ons voorgangersteam is verder uitgebreid met Mart Hendriks. Mart heeft eveneens de coördinatie van Werkgroep Solidariteit op zich genomen.

Onze Kerstnachtviering is weer georganiseerd in het Augustinianum. Door gerichte publiciteit was er een goede opkomst van ruim 150 bezoekers. Een mooie viering onder leiding van Joost Koopmans en Marleen Kremers en goede ondersteuning van organist en koor en een gast-zangeres, leerlinge van de school.
Lees verder….