Jaarrekening 2017

Het bestuur van de Geloofsgemeenschap heeft de jaarrekening over 2017 vast-gesteld. Voorafgaand hieraan heeft de kascontrolecommissie de penningmeester décharge verleend. De Raad van Toezicht heeft de jaarstukken goedgekeurd. Onderstaand treft u de Verlies- en Winstrekening en de Balans over 2017 aan. 

De post overige kosten eredienst is met € 600 overschreden door de aankledingskosten van de aula van het Augustinianum met Kerst.
➢ Bijdrage aan overige instellingen betreft de afdracht van de opbrengst advents- en vastenactie waarvan de opbrengsten onder Collectes aan derden zijn verantwoord.
➢ De reservering van € 5.000 op de balans is voor onvoorziene uitgaven.

Ad Broeken, penningmeester